Quả Trái Cây

Trọng lượng: 3-5kg

Thành Phần: Ngũ quả tùy theo mùa