Hạt Chia Mỹ

Trọng lượng: 1kg

Thành Phần: Hạt Chia

HSD: 3 tháng