Hạt Hồ Đào Nhân

Trọng lượng: 1kg

Thành Phần: Nhân Hạt Hồ Đào

HSD: 3 tháng