Hạt Hồ Đào Mỹ

Trọng lượng: 1kg

Thành Phần: Hạt Hồ Đào

HSD: 3 tháng